Hej, du använder en omodern webbläsare.

Webbplatsen du besöker upplevs bäst med en modern webbläsare. Byt webbläsare för att öka säkerheten och din surfupplevelse. Vi rekommenderar Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tänd och släck ytor

V2 – Verksamheter - Skogforsk

För området där Skogforsks verksamhet ligger idag planeras ingen förändring.

V3 – Verksamheter

För att skapa förutsättningar för fortsatt näringslivsutveckling i Sävar planeras ett västra verksamhetsområde.

Idag: Består främst av reslig tallskog.

Planerad: Nytt område för ytkrävande eller störande verksamheter som ska täcka behovet för översiktsplanens tidshorisont med bra anslutning till E4:an. Det möjliggörs för ett industrispår genom området för att ansluta verksamhetsområdet till järnvägen.

V1 – Verksamheter

Idag: Ianspråktaget för industriändamål.

Planerad: Industri- och verksamhetsområde. Utveckling inom industriområdet beaktar ett framtida industrispår. Förändringar i industriområdet får inte på ett negativt sätt påverka grundvattentäkten i Sävaråsen.

B3 – Bebyggelse

Idag: Främst av skogsmark och en mindre odlingsareal samt Öxbäcken som skär tvärs igenom områdena.

Planerad: Tillkommande bebyggelse i medelhög till hög täthet, lägre flerbostadshus i kombination med exempelvis radhus och högre bebyggelse i de södra delarna närmast resecentrum. Öxabäcken tillgängliggörs. Gång- och cykelvägar förbinder området med befintligt område och skapar gena kopplingar till centrum och kom-mande resecentrum.

Exempel på typ av bebyggelse inom området

B4 – Bebyggelse – Östra Sävar

Idag: Oexploaterat och utgörs av ängs- och hagmarker under pågående igenväxningsfas.

Planerad: Tillkommande bebyggelse i medelhög täthet, lägre flerbostadshus i kombination med exempelvis radhus. Ny bebyggelse föreslås i första hand utanför strandskyddets zon. Attraktivt boende i närheten till Pålböleån.

Exempel på typ av bebyggelse inom området

B1 – Bebyggelse – Öster om Sävarån

Idag: Odlingsmark, i dagsläget inte brukad, men med högt landskapsbildsvärde samt kulturhistoriskt värde.

Planerad: Tillkommande bebyggelse exploateras med hög täthet för att tillvarata det centrala läget med närhet till befintligt centrum, kommande resecentrum samt Sävaråns värdefulla miljöer. En blandning av bostäder och verksamheter är eftersträvansvärt, med verksamheter placerade närmast E4 och järnväg.

Exempel på typ av bebyggelse inom området

B5 – Bebyggelse – Sydöstra Sävar

Idag: Större barrskogsområden som korsas av Ivarsbodavägen och Skeppsviksvägen. Inom skogspartierna finns en del igenvuxna ängsmarker samt ett flertal hyggen.

Planerad: Området föreslås bebyggas med medel till låg täthet med till stora delar frilig¬gande småhus. Ett stort område som föreslås byggas ut etappvis. Inom området finns även möjligheter att etablera en ny skola samt idrotts- och friluftmöjligheter kopplat till naturområdet N5.

Exempel på typ av bebyggelse inom området

N5 – Gröna kopplingar söder om E4

Längs den naturliga topografin finns både en dalgång och en höjdrygg med natur- och rekreationsvärden. Dessa sträcker sig genom de föreslagna bebyggelseområdena Sydöstra Sävar (B5) norrut mot E4:an. Stråket har funktion att säkra natur-, rekreations- och landskapsvärden. Möjligheter till friluftsliv och spontanidrott bör finnas inom detta område.

N1 – Naturområde - Sävarån

Sävarån tillgängliggörs genom promenadstråk samt platser för att uppleva Sävarån, exempelvis genom grillplatser, fiskeplatser, paddling mm. Säkerställ goda livsmiljöer för växt- och djurliv kopplat till Natura 2000-området. Det finns möjlighet för fler broar över ån i samband med planerad utvecklingen för att erbjuda bättre kopplingar mellan olika delar av Sävar.

N4 – Naturområde – Gröna kopplingar norr om E4

Öxbäcken, Pålböleån, grönområde genom Östermalm och Plambrånet samt skogsområdet öster om samhället ut-vecklas för att säkra rekreationsvärden, fungera som gröna korridorer och skapa en tillgänglig grönstruktur för ny och befintlig bebyggelse.

Förtätning av befintlig bebyggelse

I nuvarande Sävar är behovet av lägenheter stort och det finns stor potential i att öka tätheten i det befintliga samhället. Förtätning av befintliga samhället ses som positivt, framförallt vid befintligt centrum och framtida resecentrum, samt i stråket längs Kungsvägen för att knyta ihop dessa. Detta för att möta framtidens behov av bostäder och efterfrågan av lägenheter i Sävar. Längs Tomterna, Granvägen och Strandvägen kan befintlig bebyggelse kompletteras med friliggande småhus som anpassas efter befintlig struktur.

Naturområde - Norra idrottsområdet

Det norra idrottsområdet består av fotbollsplaner, idrottsanläggning samt elljusspår. Området är en uppskattad mötesplats för boende i Sävar och det aktiva föreningslivet och fyller därmed en viktig funktion i samhället. Området behåller sin nuvarande placering och funktion, med möjlighet till utveckling. Fungerar som en del av en grön koppling från Sävarån via Öxbäcken och vidare norrut mot våtmarker och Segasjön.

Odlingslandskap

Idag: Ett stort, öppet odlingslandskap direkt norr om Sävar, mellan Pålböleån och Sävarån. Det finns bebyggelse i äldre struktur längs den gamla Kustlandsvägen med tillhörande små och oregelbundna brukningsenheter. Pålböleområdet har höga ekologiska, rekreations och landskapsvärden.

Planerad: Området behålls och utvecklas som en central del av Sävars grönstruktur och resurs för invånarna. Möjligheterna till aktivt jordbruk får inte försämras.

Industrispår

Planen reserverar mark för ett industrispår som kan ansluta både nya verksamhetsområden och Sävar såg.

U1 – Utredningsområde

Krutbrånet ligger i direkt anslutning till föreslaget resecentrumläge. Den attraktiva lokaliseringen i närheten till resecentrum och befintligt samhälle motiverar en markanvändning som skapar nytta för både Sävarborna och för en större allmänhet att tillvarata de värden som finns på platsen. Fortsatta utredningar bör ske för att möjliggöra utveckling på Krutbrånet med ambition att synliggöra den historiskt viktiga platsen för allmänheten. Kustlandsvägen som har ett stort kulturhistoriskt värde behålls i sin nuvarande sträckning.